Мини-чат

Добро пожаловать на официальный сайт!

О работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"

 

 

«Ақмола облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Бақылау кеңесінесінің жұмысы туралы

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! 

«Ақмола облыстық ауруханасы» Шаруашылық жүргізу құқығындағы Мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына арналған Бақылау кеңесіне мүше тағайындау бойынша конкурс жариялайды       жүктеу

 

«Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасы» ММ Ақмола облыстық денсаулық сақтау жанындағы «Ақмола облыстық ауруханасы» Шаруашылық жүргізу құқығындағы Мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына арналған Бақылау кеңесіне мүше тағайындау бойынша конкурс жариялайды    

 

Кәсіпорын денсаулық сақтау аймағында өндірістік-шаруашылық қызметін іске асырады. Кәсіпорын мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сабатаева 1 көшесі, тел. 8(7162) 26-95-85.

Үміткерлерге талаптар: жоғары білімді болуы, сонымен қатар келесі талаптардың бірі:

1) денсаулық сақтау немесе білім беру саласында он жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің бар болуы;

2) денсаулық сақтау немесе білім беру саласында бес жылдан кем емес басшы қызметі тәжірибесінің бар болуы (заң тұлғасы басшысы немесе оның орынбасары;

4) денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық бірлестікте мүше болуы.

Конкурска қатысуға ықылас білдірген тұлғалардың құжаттарын қабылдау, конкурс өткізу туралы хабарландырудың баспаларда шыққан күнінен басталады. 

Үміткер осы хабарландыруды жариялаған күннен бастап 30 күн ішінде 020000, Ақмола  облысы, Көкшетау қаласы, Сатпаева, 1 көшесі, 208 каб., «Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасы» ММ мекенжай бойынша конкурсқа қатысу үшін мәлімдеме және келесі құжаттарды ұсыну керек:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;

 1. Мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
 2. Еркін үлгіде баяндалған өмірбаян;
 3. Үміткердің жеке басын куәландыратын, нотариалды расталған құжат көшірмесі;
 4. Жоғары білімі туралы нотариалды расталған құжат көшірмесі;
 5. Сонғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылдау немесе еңбек келісімшартын бұзу  туралы бұйрық көшірмесі немесе еңбек кітапшасының нотариалды расталған көшірмесі;
 6. Сотталғандық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың болмағаны жөнінде ҚР бас прокуратурасының арнайы есеп және құқықтық статистика бойынша аумақтық бөлімімен берілген құжаттар.

Конкурсқа қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіптік деңгейіне (біліктілікті арттыру, ғылыми дәреже және атақ иелену туралы, ғылыми басылым, алдыңғы жұмыс орны басшысының мінездемесі)  қатысты құжаттарды ұсына алады.

Қатысушы конкурстық мәлімдеменің түпнұсқасын конвертке желімдейді және «Түпнұсқа» деп белгілейді.  Осы конвертте тегі, аты, әкесінің аты және үміткердің мекенжайы жазылады. Кейін конверт сыртқы конвертке желімделеді.

Ішкі және сыртқы конверттер:

 1. быть адресованы «Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасы» ММ Кокшетау қ., Сатпаева 1 к., 208 каб. мекенжайы бойынша  жолдануы тиіс;
 2. «Бақылау кеңес мүшелері конкурсы-мемлекеттік кәсіпорын бақылау кеңесі мүшелері» және «2017 жыл «14» тамыз сағ. 11-00 дейін ашылмасын» сөздері болуы керек.

   Конкурстық мәлімдеме мемлекеттік жіне орыс тілдерінде бір данадан жолдануы тиіс.

Бақылау кеңесіне мүше тағайындау бойынша конкурс 2017 жыл «14»тамыз сағ. 11-00 келесі мекенжай бойынша өткізіледі: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Сатпаева 1 к., үшінші қабат, мәжіліс зал .

Анықтама телефоны: 25-19-94

 


 

 

О работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"

 

ВНИМАНИЕ!

Конкурс по отбору членов Наблюдательного совета для ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области   скачать

 

ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» объявляет конкурс по отбору членов Наблюдательного совета для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Акмолинская областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Предприятие осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в области здравоохранения. Адрес предприятия: 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Сабатаева 1, тел. 8(7162) 26-95-85.

Требования к кандидатам - наличие: высшего образования, а также одного из следующих требований:

1) опыта работы не менее десяти лет в сферах образования или здравоохранения;

2) опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сферах образования или здравоохранения;

4) являющегося членом общественного объединения в сфере здравоохранения.

Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления проведения конкурса в периодических печатных изданиях.

Кандидат в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления, представляет заявку на участие в конкурсе по адресу: 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Сатпаева, 1, каб 208, ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;

 1. резюме на государственном и русском языках;
 2. автобиографию (в произвольной форме);
 3. нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата
 4. нотариально заверенная копия документа о высшем образовании;
 5. нотариально заверенная копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
 6. документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Участник запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: "Оригинал". На этом конверте должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес кандидата. После этого конверт запечатывается во внешний конверт.

Внутренний и внешний конверты должны:

 1. быть адресованы ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» по адресу, г. Кокшетау, ул. Сатпаева 1, каб. 208;
 2. содержать слова "Конкурс членов наблюдательного совета - членов наблюдательного совета государственного предприятия" и "Не вскрывать до 11-00 часов «14» августа 2017 года".

Конкурсная заявка направляется на государственном и русском языках по одному экземпляру.

Конкурс по отбору членов Наблюдательного совета проводится в 11-00 часов «14»августа 2017 года по адресу: 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Сатпаева 1, третий этаж, актовый зал.

Телефон для справок: 25-19-94